Menu Zamknij

Oferta – województwo łódzkie

Rzeczoznawca majątkowy Dagmara Niźnikowska-Przedpełska - OFERTA

Osobą, która w ramach usługi sporządza operaty szacunkowe jest rzeczoznawca majątkowy Dagmara Niźnikowska – Przedpełska, posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nr 7032. W ramach posiadanych uprawnień wykonuję działalność zawodową w zakresie określania wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością. Moja oferta dotycząca realizacji usług w zakresie wyceny nieruchomości obejmuje teren całego województwa łódzkiego.

     W ramach świadczonych usług dokonuję określenia wartości nieruchomości rynkowej lub odtworzeniowej.

     Wartość rynkową nieruchomości stanowi szacunkowa kwota, jaką w dniu wyceny można uzyskać za nieruchomość w transakcji sprzedaży zawieranej na warunkach rynkowych pomiędzy kupującym a sprzedającym, którzy mają stanowczy zamiar zawarcia umowy, działają z rozeznaniem i postępują rozważnie oraz nie znajdują się w sytuacji przymusowej.

     Wartość odtworzeniowa nieruchomości jest równa kosztom jej odtworzenia, z uwzględnieniem stopnia zużycia.

Operaty szacunkowe określające wartość nieruchomości sporządzam dla następujących celów wyceny:

 • sprzedaży bądź zakupu nieruchomości,
 • zniesienia współwłasności nieruchomości,
 • podziału majątku wspólnego pomiędzy małżonkami,
 • zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy,
 • ustalenia podatku od spadku i darowizn,
 • aktualizacji bądź ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu państwa bądź jednostki samorządu terytorialnego,
 • ustanowienia wszelkich praw rzeczowych w tym służebności,
 • wywłaszczenia nieruchomości i negocjacji wysokości odszkodowania,
 • zamiany nieruchomości
 • podziału nieruchomości,
 • naliczenia opłat planistycznych i adjacenckich,
 • naliczenia opłat skarbowo – podatkowych,
 • wniesienia aportu do spółki,
 • ustalenia ceny nieruchomości dla potrzeb ogłoszenia przetargów,
 • przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 • ustalenia spadku wartości nieruchomości w związku z ograniczeniem sposobu jej użytkowania,
 • ustalenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego, czynszu najmu, rynkowej stawki czynszu najmu i dzierżawy,
 • rewindykacji nieruchomości,
 • egzekucji nieruchomości,
 • ustalenia wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości,
 • ustalenia wysokości odszkodowania z tytułu przejęcia nieruchomości z mocy prawa,
 • ustalenia odszkodowania z tytułu wywłaszczenia nieruchomości dla realizacji celów publicznych np. pod drogi,
 • ustalenia wartości środków trwałych dla potrzeb amortyzacji lub ubezpieczenia,
 • sprawozdań finansowych
 • ustalenia wartości nieruchomości dla potrzeb własnych indywidualnego inwestora,
 • ustalenia wkładów niepieniężnych w ramach aportów do spółek,
 • innych celów szczególnych.

Wycena dotyczy wszelkiego rodzaju nieruchomości a w szczególności:

 • gruntów niezabudowanych (działek gruntu)
 • gruntów zabudowanych (budynkami mieszkalnymi – domami jedno i wielorodzinnymi, budynkami gospodarczymi, budynkami usługowymi, itp. oraz wszelkiego rodzaju budowlami,
 • nieruchomości lokalowych (lokali mieszkalnych i użytkowych),
 • nieruchomości rolnych, leśnych
 • nieruchomości rekreacyjnych,
 • ograniczonych praw rzeczowych, w tym służebności, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
 • prawa użytkowania wieczystego,
 • nieruchomości komercyjnych (biurowych, przemysłowych, handlowych, magazynowych, usługowych, i innych)
 •  wartości nakładów i innych